Procjena rizika nastanka dekubitusa

Prevencija treba prethoditi nastanku rana uzrokovanih pritiskom – dekubitusa. Može trajati danima prije nego je dekubitus vidljiv na koži. Stoga je važno otkriti osobu sklonu riziku i tada započeti sa ciljanom prevencijom. Rizik od razvoja dekubitusa potrebno je procijeniti čim je prije moguće. Procjena rizika nastanka dekubitusa se treba redovito činiti, osobito kada dođe do promjene zdravstvenog stanja pacijenta, nakon većih kirurških intervencija kao i prije otpuštanja iz bolnice kako bi se osiguralo da su svim osobama uključenim u lanac zdravstvene njege pružene sve informacije.

Navedena pitanja mogu se primjeniti kod ocjenjivanja pojedinih osoba sklonih riziku od dekubitusa:

 1. Ima li osoba ograničenja u svojim aktivnostima?
  0 – nema ili beznačajna ograničenja
  1 – lagana ograničenja
  2 – srednja ograničenja
  3 – teška ograničenja
  4 – ne može provoditi bilo kakvu aktivnost
 2. Koriste li se sredstva bez trenja kod transfera ili promjene položaja?
  0 – da
  1 – da, u prosjeku svaki 2. put
  2 – ne
 3. Da li se kod osobe na istoj tjelesnoj površini održava više od 1 ½ sata pritisak?
  0 – ne
  1 – da, jednom dnevno
  2 – da, dvaputa ili više puta dnevno
 4. Postoji kod osobe volja za kretanjem?
  0 – da
  1 – da, djelomično
  2 – ne

Visoki rizik
Više od 8 bodova, ili dekubitus 3-4 stupnja

Srednji rizik
5-8 bodova, ili dekubitus 1-2 stupnja

Mali rizik
1-4 bodova

Nema rizika
0 bodova

Aktivnost i promjena položaja uvijek su važni – ne samo radi prevencije dekubitusa.

Kod transfera i pomicanja trebaju se primjeniti ne-frikcijska pomagala. Ukoliko se ne primjenjuju, povećava se i dalje rizik nastanka dekubitusa.

Postoje i drugi uzroci za razvoj dekubitusa od ovdje navedenih. Kod pojedinih osoba mogu postojati mnogi interni uzroci za nastanak dekubitusa. Ti razlozi nisu opisani u ovom testu, ali u nastavku navodimo i druge alate procjene dekubitusa.

Nortonova proširena skala procjenjuje osam područja: mentalno stanje, fizičku aktivnost, pokretljivost, unos hrane, unos tekućine, inkontinenciju i opće zdravlje. Maksimalan je rezultat 28, a osobe koje imaju 20 ili manje imaju rizik od nastanka dekubitusa.

RAPS procjenjuje fizičku aktivnost, pokretljivost, stupanj do kojeg je koža izložena vlazi, unos hrane, unos tekućine, osjetljivost, trenje i smicanje, tjelesnu temperaturu i albumin u serumu. Maksimalan je rezultat 39, a osobe koje imaju 31 ili manje imaju rizik od nastanka dekubitusa.

Bradenova ljestvica procjenjuje pet različitih područja: osjetilnu percepciju, vlagu, aktivnost, mobilnost te trenje i smicanje. Rezultat od 18 ili manje ukazuje na to da osoba ima rizik od nastanka dekubitusa.

Waterlow ljestvica procjenjuje devet područja: BMI (indeks tjelesne mase), inkontinenciju, tip kože, terapiju lijekovima, duljinu operacije, neurološke probleme, mobilnost, pregled za kvalitetu prehrane, spol i dob. Rezultat od 10 ili više ukazuje na to da osoba ima rizik od nastanka dekubitusa.